Werking vzw Huisreglement Privacyverklaring

Locatie  : Zaal Baila / DanZation

De Brulen 57 -  2370 Arendonk

Gsm : 0032 (0)479 39 85 27

Mail : info@dansclubbaila.be

IBAN : BE 76 0017 8333 5195

D a n Z a t i o n

DanZation is lid van

Danssport Vlaanderen

Zowel solo volwassenen als koppels als sporters komen bij DanZation wekelijks dansen. Onze club telt ongeveer 200 leden.  Ons aanbod is echter groot genoeg om iedereen tijdens de danslessen voldoende professioneel en met aandacht voor iedere danser te kunnen begeleiden. Hiervoor hebben wij bij DanZation een team van professionele, getalenteerde en gediplomeerde dansleraars en instructeurs die telkens weer het beste van zich geven om iedereen dansplezier te geven.

Werking vzw


Dansclub DanZation (voorheen Baila) is een vzw die sinds 1/4/2016 onder het toemalige bestuur is uitgegroeid tot een grote dansclub met een eigen danszaal.  Ze heeft haar locatie te danken aan 2 personen die destijds op vrijwillige basis mee actief zetelen in het bestuur van de dansclub.  Dit koppel heeft de club in mei 2021 een enorme kans gegeven om op eigen benen te staan.  Vanaf dan is de bestuursgroep gewijzigd en is de clubnaam veranderd in DanZation. Het doel is nog altijd, dansers de mogelijkheid kunnen bieden om zich te ontplooien en om van dans een hobby te maken in zo'n mooie danszaal.  Het spreekt voor zich dat de club ook moet kunnen rekenen op enkele bereidwillige medewerkers om de dagelijkse werking en diverse activiteiten mogelijk te maken.  En zo valt er in onze danszaal veel te beleven.


Waarom kiezen voor dansclub DanZation ?

* Lessen van gediplomeerde leraars

* Ruime keuze: voor jong en minder jong, solo of koppels,

   ontspannend of intensief

* Aangename en gezellige clubsfeer

* 2 oefenmomenten per week voor koppels

* Goedkope drankprijzen

* Passende en leuke muziek bij iedere dansstijl

* Vele nevenactiviteiten


Waarom gaan dansen of sporten bij DanZation ?

* mooie moderne danszalen met allerlei faciliteiten

* grote parketvloeren

* veel geopend om vrij te dansen

* ruime parking

* leuke clubsfeer

* en vooral voor je eigen conditie goed te houden !


Kortom het is aangenaam vertoeven bij Dansclub DanZation !


Heb je ideëen om onze club nog te versterken, laat het dan zeker weten !

Uiteraard hebben wij ook een huisreglement dat je hieronder kan lezen.

Als lid verklaar je deze afspraken na te leven, waardoor we samen een gezellige tijd beleven in onze dansclub.

 

1•Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn bij aanvang van de 2de les. Als dit niet tijdig in orde is gebracht, zal de toegang tot de les ontzegd worden.  Wanneer er reeds meer dan 3 lessen gevolgd zijn, uitgezonderd de proefles, en de betaling nog steeds niet voltooid is, zal het lesgeld verhoogd worden met 5 %.  Dit geldt zowiezo voor alle betaling die na 5 oktober gebeuren als u vooraf reeds meerder malen een les gevolgd heeft.  Indien u pas na 5 oktober voor de eerste maal een les volgt, dan geldt de normale prijs, op voorwaarde dat u bij de aanvang van de 2de les betaald.

 

2•Betalingen kunnen niet teruggevorderd worden. Het inschrijvingsgeld kan, mits voorlegging van een geldig doktersattest waaruit blijkt dat u minstens 6 weken niet op dansles kon komen, wel overgedragen worden naar een volgend seizoen. Dit geldt niet voor de bijdrage voor verzekering DSV.

 

3•Het nuttigen van eigen dranken en/of versnaperingen wordt niet toegelaten in onze zalen. Wij werken niet met garçons. Gelieve je leeggoed terug naar de toog te brengen wanneer je de dansclub verlaat.

 

4•Wanneer een zaal vrij is tijdens de openingsuren van de club, mag een lid gebruik maken van de zaal, mits deze vooraf gereseveerd te hebben bij Ivan.  Indien de zaal niet verwarmt dient te worden, is deze gratis te gebruiken door leden voor het inoefenen van danspassen.

 

5•De spiegels dienen niet als rugleuning. Ook je hand-, voet- en/of mondafdrukken horen hier niet op thuis.  Moedwillige beschadigingen aangebracht aan materialen van de dansclub worden altijd verhaald op de persoon die deze heeft aangebracht.

 

6•Heb respect voor je lesgever en je mededansers: kom op tijd en zet je GSM tijdens de les uit. Je kledij en schoeisel moet aangepast zijn aan de dansles die je volgt. Tenzij er in je les op blote voeten gedanst moet worden, wordt er van elke danser verwacht dat hij of zij zuivere schoenen draagt op de dansvloer : dit zijn (dans-)schoenen die buiten niet gedragen werden en die je bij aankomst in de dansschool aantrekt. Hou het vuil waar het moet zijn: buiten graag! Enkel dan kunnen wij een goede kwaliteit van de dansvloer voor iedereen garanderen.

 

7•De lessen moeten rustig en gestructureerd kunnen verlopen. Broertjes en zusjes die de les niet volgen, mogen de dansvloer tijdens de les niet betreden. Spelen mag op een rustige manier NAAST de dansvloer. Ook van ouders die blijven kijken of cursisten die blijven zitten na hun les wordt verwacht dat het geluid van hun conversaties de les niet stoort en dat zij toezicht houden op hun kinderen.

 

8•Vrienden en vriendinnen die geen lid zijn hebben geen toegang tot de zalen tijdens de duur van je dansles, tenzij hiervoor toestemming gevraagd wordt voor aanvang van de les.

 

9•Bij extreme weersomstandigheden (zware sneeuwval, hittegolf, …) kunnen de danslessen afgelast worden. Indien dit voorvalt wordt dit zo snel als mogelijk gecommuniceerd naar alle leden van de betreffende groep(en) toe via mail, telefoon, facebook of website (www.dansclubbaila.be).  Indien u toch de verplaatsing maakt, dan is dat voor eigen rekening.


10•Bij ziekte van de lesgever, is het mogelijk dat de les afgelast wordt of dat de les door een vervangend docent(e) gegeven wordt, indien deze gevonden wordt.

Bij onverwachte langdurige ziekte van de lesgever (meer dan 3 opéénvolgende lessen), kan het mogelijk zijn dat de lessen gegeven worden door een vervangende docent(e).  In dat geval gaan de lessen gewoon door.  Indien er geen vervangende docent(e) wordt gevonden, zullen de lessen worden afgelast.  Bij meer dan 3 opéénvolgende afgelaste lessen, bieden we een alternatieve les aan die het dichtst aanleunt bij je dansstijl zodat je toch nog kan blijven dansen.  Het inschrijvingsgeld zal in geen geval worden terugbetaald aangezien er vele alternatieve lessen in uw leeftijdscategorie kunnen gevolgd worden.

 

11•Als je met jouw kind afspreekt om hem of haar na de dansles op te halen, kom dan zelf naar binnen a.u.b. Wij geven jonge kinderen geen toestemming om alleen naar buiten te gaan, zeker niet wanneer het reeds donker is.

 

12•Leden van DanZation en ouders van dansers verklaren zich er mee akkoord dat foto’s en video’s van activiteiten van de dansschool genomen worden door clubverantwoordelijken en dat deze gepubliceerd kunnen worden.   ONS FILMBELEID is :

Het is verboden dat leden zelf foto's en video's nemen zonder toestemming te hebben van de personen op wie ze hun toestel richten.  Filmen tijdens de les is eveneens verboden.  Indien er tijdens de les een pauze is, dan mag je elkaar wel filmen als jullie dat overeenkomen.  Het filmen van de lesgever is ook niet toegelaten. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, leden of andere aanwezige personen gemaakt of verspreid worden zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 


13•Indien een lid/lesgever/bestuurslid een Whatsapp-groep/facebookgroep opricht, dient u ook steeds het volgend telefoonnumer 0479 39 85 27 toe te voegen aan de groep.  Zo kan de verantwoordelijke van de dansclub ook iedereen van deze groep snel bereiken, ingeval van nood.


14•Mailings zijn uitsluitend bedoeld voor de ontvangers ervan.  Deze e-mails en de eventuele bijlagen bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten.  U mag deze mailings of een onderdeel ervan niet gebruiken als u niet de beoogde geadresseerde bent.  Tevens mag u ook de mailadressen niet kopiëren noch gebruiken.

Indien u bij vergissing mailings ontvangt, verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te brengen.  Berichten en bijlagen worden niet gescand op virussen. Gelieve bijlagen steeds te scannen voordat u ze opent.  Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

 

15•Het bestuur van de dansclub heeft het recht om mensen omwille van gegronde redenen de toelating tot de dansschool te ontzeggen en dit zonder terugbetaling van eventuele inschrijvingsgelden.

 

16•Baila vzw of de vertegenwoordigers ervan kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen buiten de lestijden of voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Tijdens de duur van je dansles kan je waardevolle voorwerpen steeds in bewaring geven aan de toog.

 

Met dank voor de naleving van onze huisregels door al onze leden.

 

Ingevolge de nieuwe wetgeving betreffende GDPR vind je hieronder ook onze

Privacyverklaring

1. Algemeen

Dansclub DanZation vzw  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansclub DanZation vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

2. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

•je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

•passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

•geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

 

Als Dansclub DanZation vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Dansclub DanZation vzw (Willem Westbroek (voorzitter))

p/a De Brulen 57 – 2370 Arendonk – T 0479 39 85 27

info@dansclubbaila.be of www.dansclubbaila.be

 

2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansclub Baila vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansclub DanZation vzw  (uitvoering overeenkomst)

-aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen

-het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

-het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

-het aanleggen van een ledenbestand per doelgroep (gerechtvaardigd belang)

 

2.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

•Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of GSM, e-mail

•Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, kledingmaat, schoenmaat

•Indien u jonger bent dan 18 jaar: naam, voornaam, telefoonnummer en/of gsm en e-mail van beide ouders

•Indien u houder van een vrijetijdspas of een sns-pas bent, het nummer van de pas

 

2.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

-Bestuursleden van de vereniging

 

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

•Ledenadminstratie Danssport Vlaanderen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

2.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2.6 Bewaartermijn

Dansclub DanZation vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Ieder individu kan ten alle tijden per mail melden dat hij niet langer in de gegevensverwerking van Baila wenst te bestaan.

 

2.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•Alle personen die namens Dansclub Baila vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

2.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

2.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

2.10 Wijziging privacyverklaring

Dansclub DanZation vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28 mei 2018.  De op deze website gepubliceerde privacyverklaring heeft altijd voorrang en is het enige geldige exemplaar ingeval van betwisting.

 

Bij je aansluiting, verklaar je je akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Bij je aansluiting, verklaar je je akkoord met onze privacyverklaring.

Je kan ons ten alle tijden mailen indien je geen informatie meer wenst te ontvangen van de club of indien je wenst geschrapt te worden uit onze bestanden.